2013-01-20: In Karyakarta aabhar sammelan at Saptak Party Plot