2014-09-18: Karyakarta Sammelan at Pune, Maharashtra