2014-10-31: Karyakarta Adhiveshwan at Bhopal, madhya Pradesh