2015-04-14: Virat Karyakarta Samagam in Patna,Bihar