2015-04-17: Karyakarta Baithak at Dimapur,Nagaland