2015-04-23: Karyakarta Samagam, Itanagar, Arunachal Pradesh