2015-05-01: Himachal Pradesh Karya Samiti Baithak at Dharamshala