2015-05-07: Loksampark Karyakram at Naranpura Assembly, Ahmedabad