2015-05-08: Inauguration of Gujarat BJP Maha Sampark Abhiyan, Gandhinagar