2015-06-19: Visit to Shri Keshgarh Sahib Gurudwara at Anandpur Sahib