2015-08-18: Meeting with Shri Hari Giri ji Maharaj president of Shaiva Sampradaya Ahkada Parishad, Nashik