2015-08-19: Flag Hoisting at Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Sadhugram Tapovan