2015-10-02 : Karyakarta Sammelan at Aurangabad, Bihar