2015-10-04 : Karyakarta Sammelan at Muzaffarpur, Bihar