2015-10-06 : Karyakarta Sammelan at Bhagalpur, Bihar