2015-12-13 : Vikas Sankalp Samaroh on 2 years of Rajasthan Government at jaipur