2016-04-17 : Shri Pranav Pandya met BJP President Shri Amit Shah