2016-06-05 : Launch and Addresses Rashtradrashta Pt. Deen Dayal Upadhyay Granth Prakashan Samaroh, Pune