2016-06-08 : Visited BAPS Shri Swaminarayan Temple, Sarangpur, Gujarat