2016-06-23 : Public program on Dr. Shyama Prasad Mukherjee martyrdom day at Thiruvananthapuram