2016-09-07 : Visited Bandra Ganesh Utsav Mandal, Mumbai