2016-12-17 : Parivartan Rally in Shahjahanpur, Uttar Pradesh