2017-04-21 : Addressed the Inaugural session of Savarkar Sahitya Sammelan in Thane, Maharashtra