Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan,Trivandrum,Kerala (31 Aug 2014)