Shri Amit Shah addresses Maha-Sangram Rally at Bhubaneswar, Odisha (06 Jan 2015)