Shri Amit Shah addresses public meeting at Shanmukhanand Hall Matunga, Mumbai (04 Sep 2014)