Amit Shah, BJP leaders visits Gurudwara Sis Ganj Sahib - India