Amit Shah on Gandhian Natwar Thakkar - Niti Central