Shri Amit Shah with Sudhir Chaudhary at Modi ke shah on Zee News (12 April 2014)