Felicitating Shri Natwarbhai Thakkar at Karmayogi Awards : 13 Sep 2015