Amit Shah takes swipe at Janta Parivar - Hindustan Times