How Amit Shah-Modi Swept Uttar Pradesh - Marya Shakil (News 18)