Felicitation by BJP Karnataka State President Shri Pralhad Joshi 05 July 2015