Inauguration of Shahedd Smarak at Bidar, Karnataka 17 Sep 2014