Served Langar at Gurudwara Sis Ganj Sahib, New Delhi : 05 Jan 2017