Shah, Jaitely visit Jaya in Hospital - The Asian Age