Shri Amit Shah addresses a Karyakarta Sammelan at Muzaffarpur, Bihar (04 Oct 2015)