Shri Amit Shah addresses a Karyakarta Sammelan at Nagaon, Assam (10 Feb 2016)