Shri Amit Shah addresses a Karyakarta Sammelan at Supaul, Bihar (05 Oct 2015)