Shri Amit Shah addresses a public program on Dr Shyama Prasad Mukherjee ji’s Martyrdom Day in Thiruvananthapuram (23 June 2016)