Shri Amit Shah addresses Akhil Bharatiya Akhada Parishad program at Sadhugram Nasik (19 Aug 2015)