Shri Amit Shah addresses “Arya Yuva Maha-Sammelan” at Gurukul Kurukshetra, Kurukshetra, Haryana (22 Oct 2016)