Shri Amit Shah addresses Booth Karyakarta Sammelan in Chandigarh (20 Nov 2016)