Shri Amit Shah addresses “Booth Karyakarta Sammelan” in Jalandhar, Punjab (20 Nov 2016)