Shri Amit Shah addresses Dhamm Chetna Yatra in Kanpur (14 Oct 2016)