Shri Amit Shah addresses Karyakarta Maha-Sammelan at Jaipur (25 April 2015)