Shri Amit Shah Addresses "Karyakarta Samagam" Jagannath Ground,Ranchi (08 Sep 2014)