Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan at Bhagalpur, Bihar (06 Oct 2015)