Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan at Gandhi Nagar, Gujarat (27 Feb 2016)