Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan at Kollam, Kerala (27 Sep 2015)